باکس چی
ارزش؟ - ندای زندگی
سه‌شنبه 17 مرداد‌ماه سال 1391
درجامعــه ای که ارزش ها عـــوض میشوند عوضـــی ها بــــا ارزش میشوند.