باکس چی
می خواهم بدانم؟؟؟ - ندای زندگی
چهارشنبه 7 تیر‌ماه سال 1391

 


آنگاه که غرور کسی را له می کنی!!!

 آنگاه که کاخ آرزوهای کسی را ویران می کنی!!

آنگاه که شمع امید کسی را خاموش می کنی!!!

 آنگاه که بنده ای را نادیده می انگاری !!!

 آنگاه که حتی گوشت را می بندی تا صدای خرد شدن غرورش را نشنوی!!!

آنگاه که خدا را می بینی و بنده خدا را نادیده می گیری !!!

 می خواهم بدانم!!!

دستانت رابسوی کدام آسمان دراز می کنی تابرای خوشبختی خودت دعا کنی؟  

 سهراب سپهری