باکس چی
زمانی ندارم - ندای زندگی
دوشنبه 8 اسفند‌ماه سال 1390کوروش کبیر:


من برای متنفر بودن از کسانیکه از من منتفرند وقتی ندارم،


زیرا من گرفتار دوست داشتن کسانی هستم که مرا دوست دارند.