باکس چی
تلخی روزهای تحمل - ندای زندگی
پنج‌شنبه 26 آبان‌ماه سال 1390

چه داروی تلخی است وفاداری به خائن...
صداقت با دروغگو...
و مهربانی با سنگدل...