باکس چی
بی تفاوتی - ندای زندگی
یکشنبه 6 شهریور‌ماه سال 1390هستند مردمانی که خویشاوندان آنها از گرسنگی می میرند!!!

 

ولی در عزایش گوسفندها سر می برند!!!