باکس چی
سنگینی بار بر دوش - ندای زندگی
یکشنبه 30 مرداد‌ماه سال 1390سنگینی


باری که خداوند بر روی دوش ما می گذارد..


آنقدر نیست که کمرمان را خرد کند،


آنقدر است که ما را برای دعا کردن به زانو در آورد.